Asbestinventarisatie


Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloop of renovatie. Ook voordat er asbest gesaneerd gaat worden dient een asbestinventarisatierapport opgesteld te worden.


Het is ook mogelijk een asbestinventarisatie te laten uitvoeren om de eventueel aanwezige asbest in uw pand in beeld te laten brengen en een inschatting te laten maken van de mogelijke risico's die hieraan verbonden kunnen zijn.

 

Adviesbureau Van de Weijer B.V. beschikt over jarenlange ervaring in het uitvoeren van asbestinventarisaties en is in het bezit van het procescertificaat asbestinventarisatie (nr. 07-D070099).

 

Verschillende typen inventarisatie

 

Er wordt onderscheid gemaakt naar gelang de geschiktheid (op vraag van de opdrachtgever) van de inventarisatie. Wij maken onderscheid in de navolgende typen.

 

1. Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in het rapport genoemde asbesthoudende materiaal

Deze inventarisatie wordt toegepast bij asbesthoudende materialen zoals dakbeschot, vloerbedekking, rookgasafvoerbuis en dergelijke.

 

2 . Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.

De inventarisatie wordt toegepast bij onderzoek ten behoeve van renovatie of sloop van een deel van een gebouw.

 

3. Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

De inventarisatie wordt toegepast indien een gebouw volledig wordt gerenoveerd of gesloopt. Het onderzoek wordt destructief uitgevoerd, dat wil zeggen ook in de bouwkundige constructie wordt gezocht naar asbesthoudende materialen.

 

 

Tijdens de asbestinventarisaties voeren onze ervaren medewerkers een visuele inspectie uit in uw pand. In overleg met de opdrachtgever wordt er gebruik gemaakt van licht destructief onderzoek om asbestverdachte materialen op te sporen. Indien er asbestverdachte  materialen aangetroffen worden, wordt hiervan op veilige wijze een monster genomen voor nader onderzoek. Dit monster wordt in een daartoe gecertificeerd laboratorium onderzocht.


De resultaten van de inventarisatie ontvangt u in een uitgebreide rapportage. Hierin zijn duidelijk de aangetroffen asbesthoudende materialen vermeld en aangegeven op een locatieschets met een aanduiding van de hoeveelheid. In de analyseresultaten wordt uitgebreid omschreven welke soorten asbest aangetroffen zijn.

 

Indien er gezondheidsrisico's bestaan, wordt u hierover geïnformeerd en wordt dit ook aangegeven in de rapportage.

 

Indien er tijdens een inventarisatie een vermoeden bestaat op niet-direct waarneembare asbesthoudende toepassingen, wordt dit in de rapportage vermeld. Op een later tijdstip dient er dan aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd, mogelijk met destructieve methoden. Ook dit onderzoek kunnen wij voor u uitvoeren.

 

Asbestbeheersplan

 

Het asbestbeheersplan is bedoeld voor gebouwen en woningen die worden verhuurd en asbesthoudende materialen bevatten.

 

Sinds 2012 heeft de wetgever een duidelijke en ook juridisch steviger vormgegeven rolverdeling vastgesteld voor de huurder en eigenaar van een gebouw waarin asbest voorkomt.
De verantwoordelijkheden van huurder en eigenaar zijn in een asbestbeheersplan duidelijk vastgelegd.


Een asbestbeheersplan kent twee basiselementen:

- een volledige asbestinventarisatie

- een  organisatorisch plan met voorschriften voor een veilige omgang met asbesthoudende materialen die in het pand tijdens gebruik of bewoning aanwezig zijn.


De beide genoemde basiselementen moeten van een goede kwaliteit en op maat gemaakt zijn om hun dienst te kunnen bewijzen bij een juridische toetsing.

In een asbestbeheersplan besteedt ons bureau dan ook bijzondere aandacht aan de vastlegging van de specifieke verantwoordelijkheden van huurder en eigenaar.

 

Visuele inventarisatie

 

Voor specifieke situaties - niet zijnde een sanering - voeren wij een visuele inventarisatie uit om een globaal inzicht te krijgen in het mogelijk voorkomen van asbesthoudende materialen.

De visuele inventarisatie is globaal van aard en dient daardoor voor een ander doel dan de eerder genoemde inventarisatietypes.

 

De visuele inventarisatie kan worden gedaan in een situatie dat een besmetting wordt vermoed of dat een specifiek risico in kaart moet worden gebracht.

 

Ook bij koop en verkoop kan gebruik gemaakt worden van een dergelijke visuele inventarisatie.

 

Door hun ervaring hebben onze deskundigen een goede kijk op toepassing van asbesthoudende materialen in gebouwen en woningen.

Aan de hand van de visuele inventarisatie kunnen wij een begroting maken van de kosten die verwijdering van het aangetroffen asbest met zich mee kunnen brengen.


Advisering en Begeleiding


Het traject van asbestonderzoek en vergunningsaanvragen tot en met de eventuele asbestsanering kan door de vele regels en voorschriften erg complex zijn. Adviesbureau Van de Weijer B.V. kan u door de jarenlange ervaring adviseren en begeleiden tijdens dit gehele traject.

 


asbesthoudende toepassingen